Hea äritava

Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja tema tütarettevõtete (edaspidi Grupp) eesmärgiks on olla Eesti kaubanduse lipulaev ja Balti regiooni üks edukamaid börsiettevõtteid. Grupi missiooniks on olla esimeseks valikuks oma klientidele, hinnatud tööandjaks töötajatele ja usaldusväärseks investeerimisobjektiks aktsionäridele.

Grupi jaoks on oluline meie põhiväärtuste ja eeskujuliku äritegevuse põhimõtete igapäevane järgimine. Grupi põhiväärtusteks on ausus– me oleme avatud ja siirad, ega moonuta tõde; hoolivus– oleme sõbralikud ja abivalmid ning avatud lahendustele; usaldusväärsus– peame kinni oma lubadustest ja kohalduvatest reeglitest; uuendusmeelsus– oleme avatud uuenduslikele ja kaasaegsetele ideedele, püüame olla alati ühe sammu võrra ees, ja keskkonnateadlikkus– hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja kasutame kõiki ressursse võimalikult säästlikult.

Hea äritava eesmärgiks on koondada ning kirjeldada olulisemad põhimõtted, millest lähtuvalt Grupi töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud oma tegevuses juhinduma. Hea äritava moodustab osa Grupi pikaajalisest äristrateegiast. Grupp eeldab igas olukorras oma töötajatelt ja koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist.

Grupp oma tegevuses juhindub ja hea äritava on koostatud juhindudes siseriiklikest ning rahvusvahelistest suunistest ja põhimõtetest, sealhulgas Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise tavast ja OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele, samuti ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

Grupi eeskujuliku äritegevuse põhimõtted

Grupp lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest, mis kehtivad nii Grupile endale kui ka Grupi töötajatele ning juhatuse ja nõukogu liikmetele (edaspidi tähistatud koos kui töötajad). Põhimõtete järgimine on kohustuslik kõigile koostööpartneritele ja nende töötajatele (edaspidi Partner) ning Grupiga koostöö tegemise eelduseks, sh võib põhimõtete rikkumine olla koostööpartneritega koostöö lõpetamise aluseks.

Eetilisus ja õiguskuulekus

 • Oma kogu tegevuses lähtutakse seadustest ja muudest kehtivatest õigusaktidest ning vastaval tegutsemisalal kohalduvatest tavadest ja praktikast.
 • Juhul, kui käesolevates põhimõtetes või omavahelistes muudes kokkulepetes sisaldub erinevusi muude kohalduvate õigusaktidega, juhindutakse oma tegevuses rangematest nõuetest.
 • Grupp, töötaja ja Partner käituvad oma kogu tegevuses eetilisel, õiglasel ja professionaalsel viisil.
 • Partner kohaldab käesolevaid põhimõtteid samuti oma kõikides ärisuhetes ja teeb endast kõik mõistlikult võimaliku, et ka tema koostööpartnerid järgiksid samu põhimõtteid.

Huvide konflikt

 • Töötajad ja Partner käituvad usaldusväärselt ning väldivad olukordi, kus nende isiklikud või ka nende lähedaste huvid oleksid vastuolus Grupi huvidega või kus nad ei saa tegutseda Grupi huvisid arvestades.
 • Partner ja töötajad teavitavad koheselt Grupi pädevaid isikuid taolistest olukordadest, kus huvide konflikt on tekkinud või on oht, et see võib tekkida.

Korruptsioonikeeld ja rahapesu tõkestamine

 • Grupp, töötaja ja Partner rakendavad nulltolerantsi korruptsiooni kõikide vormide suhtes, sh altkäemaksu, pettuste või mis tahes muude keelatud äripraktikate suhtes ning järgivad seda oma kõigis tegevustes. Oma mis tahes tegevuses ei tohi kasutada positsiooni kasu saamiseks või kellelegi kolmandale isikule ebaõiglase eelise andmiseks ega teha mis tahes muid teeneid.
 • Omavahelistes suhetes on kingituste tegemise, vastuvõtmise ja vastastikku võõrustamise eesmärk vaid hea tahe ja sõbralike töösuhete kujundamine, mitte kellegi mõjutamine eelistavaks käitumiseks või tegevuseks. Kingituste tegemisel, vastuvõtmisel ja võõrustamise puhul tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest ja ettevõttesisestest täpsematest sellekohastest regulatsioonidest ning vältida igal viisil olukordi, kus seda võiks tõlgendada ebaseadusliku või mis tahes kahtlase tegevusena. Kingituste ja võõrustamise sobilikkuse kahtluse korral tuleb töötajatel alati pidada nõu otsese juhiga ja pigem eelistada kingituse või võõrustamise mitte tegemist ning vastuvõtmist.
 • Grupp, töötaja ja Partner on kindlalt vastu kõigile rahapesu vormidele ja kohaldavad kõiki meetmeid ennetamaks, et finantstehinguid ei kasutataks rahapesuks.

Konfidentsiaalsus ja siseteabe käsitlemine

 • Partner ja töötajad on kohustatud hoidma ja edastama salajast teavet turvaliselt ning salajasena ega tohi neile teatavaks saanud siseteavet väärkasutada. Seejuures loetakse siseteabeks avalikustamata täpset teavet, mis otseselt või kaudselt puudutab Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i või selle aktsiat ja mis avalikustatuna võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada aktsia hinda. Salajasena käsitletakse Grupi ettevõtte ärisaladusi ja muud kaitstud teavet ettevõtte tegevuse, tehnoloogia, vahendite, finantsolukorra, lepingute, klientide, tarnijate, koostööpartnerite või hinnapoliitika kohta.
 • Partner ja töötajad arvestavad oma tegevuses, et börsiettevõttena on Grupp kohustatud järgima NASDAQ OMX Tallinna (Tallinna börs) eeskirju hinnatundliku siseteabe jagamise kohta. Grupp on sellega seonduvalt kehtestanud töötajatele kohustuslikud sisereeglid. Partner kohustub järgima nõudeid siseteabe hoidmise ja avaldamise ning siseteabe alusel tehingute tegemise kohta.
 • Partner tagab, et oma kõikides lepingulistes suhetes on Grupi salajase teabe hoidmine hõlmatud konfidentsiaalsuskohustusega ning vastav kohustus kohaldub ka kõigile tema töötajatele ja koostööpartneritele.

Vaba konkurentsi toetamine

 • Grupp, töötaja ja Partner toetavad oma tegevuses vaba ja ausat konkurentsi, välistades äritegevuses vaba konkurentsi takistamise, piiramise ja kahjustamise.
 • Partner ja töötajad käituvad kooskõlas konkurentsieeskirjadega ning ei sõlmi ebaseaduslikke kokkuleppeid ega tegutse kellegagi kooskõlastatult viisil, mis kahjustaks ausat konkurentsi.

Sotsiaalne vastutus

 • Oma tegevuses koheldakse kõiki isikuid võrdselt ning järgitakse rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi. Ühtki gruppi ega üksikisikut ei diskrimineerita mis tahes põhjusel, seal hulgas soo, vanuse, rassi, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, etnilise päritolu, puude, poliitiliste tõekspidamiste, ühingusse kuulmise või usuliste tõekspidamiste pärast.
 • Grupp ja Partner toetavad igati töötajate isiklikku ja tööalast arengut, tagades töötingimuste vastavuse kohalike õigusaktidega ning võimaldades neile ohutut ja tervislikku töökeskkonda.

Keskkonnateadlikkus

 • Grupp, töötajad ja Partner on oma tegevuses keskkonnasäästlikud ja lähtuvad alati püüdest mitte kahjustada keskkonda.
 • Grupp, töötajad ja Partner peavad oma tegevuses oluliseks ja toetavad taaskasutust, säästlike tarbimisharjumisi, sh elektri, vee, kütte kokkuhoidmist ning samuti rakendatakse oma tegevuses ümbritseva keskkonna igakülgset hoidmist.

Hea äritava põhimõtete jõustamine

Kõik Grupi töötajad kohustuvad siintoodud põhimõtetega tutvuma ja neid oma tegevuses järgima. Grupi töötajad vastutavad selle eest, et nad on põhimõtetega tutvunud ja käituvad neile vastavalt ning teevad Grupi nimel koostööd vaid selliste koostööpartneritega, kes tunnustavad siintoodud põhimõtteid. Põhimõtete rikkumine võib seaduses lubatu ulatuses tuua kaasa töölepingu lõpetamise.

Hea äritava avalikustatakse Grupi kodulehel www.tkmgroup.ee, allkirjastatakse lepingute lisana ja see on täitmiseks kohustuslik kõigile Grupi ettevõtetele ja koostööpartneritele. Grupi koostööpartnerid tagavad, et nende tegevus on vastavuses siinkohal käsitletud põhimõtetega ning kannavad hoolt, et nende töötajaid on teavitatud põhimõtetega kaasnevatest õigustest ja kohustusest. Grupil on õigus kontrollida Partnerite või nende koostööpartnerite vastavust esitatud põhimõtetele, mis võib muu hulgas tähendada asjakohaste dokumentide esitamise palvet või kohapealset auditeerimist enne või pärast omavahelise koostöö alustamist.

Käesoleva hea äritava põhimõtete rikkumist loetakse Partneri poolseks oluliseks lepingu rikkumiseks. Rikkumise tuvastamisel võib Grupp paluda Partneril teha oma tegevuses korrektuure või täpsustusi. Grupil on olulise rikkumise korral seejuures õigus üle vaadata omavahelise lepingulise suhte tingimused, mille tagajärjeks võib teatavatel juhtudel olla tellimuste vähendamine, tööülesannete ümberkorraldamine või lepinguliste suhete lõpetamine.