Andmekaitsetingimused

AKTSIASELTS VIKING MOTORS

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Aktsiaselts VIKING MOTORS (edaspidi nimetatud Viking Motors) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Aktsiaselts VIKING MOTORS töötleb isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes pöörduvad Viking Motorsi poole, sõlmivad Viking Motorsiga lepinguid, külastavad Viking Motorsile kuuluvaid müügi- ja teenindussalonge ning veebilehti www.vikingmotors.ee, kia.vikingmotors.ee, peugeot.vikingmotors.ee ja  opel.vikingmotors.ee (edaspidi ühiselt nimetatud veebilehed) või kandideerivad Viking Motorsisse tööle.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Viking Motorsi veebilehel www.vikingmotors.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Viking Motorsi klienditoe või Viking Motorsi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

 1. Aktsiaselts VIKING MOTORS kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Aktsiaselts VIKING MOTORS, registrikood 10042784, aadress A. H. Tammsaare tee 51 Tallinn 13415, e-post viking@vikingmotors.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Viking Motorsi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Viking Motors on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb autode müügi ja teenindusega.

 1. Andmekaitsetingimuste ulatus

Viking Motorsi andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Viking Motorsi müügi- ja teenindussalonge ning veebilehti www.vikingmotors.ee, kia.vikingmotors.ee, peugeot.vikingmotors.ee ja  opel.vikingmotors.ee või sõlmivad Viking Motorsiga lepinguid. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Viking Motorsile isikuandmeid sisaldava pöördumise või kandideerivad Viking Motorsisse tööle.

 1. Mille alusel Viking Motors isikuandmeid töötleb?

Viking Motors kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Viking Motorsile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (näiteks kliendirahulolu-uuring, otseturundus, tarbijamängud, VikingMotors Chat otsevestlus, Viking Motorsi sotsiaalmeedia).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Viking Motorsi ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (näiteks müügileping, proovisõiduleping, hooldustööde teostamise leping ning muud lepingud ja pakkumised, mille alusel Viking Motors müüb või hakkab müüma teile kaupu või osutab või hakkab osutama Teile teenuseid).
 • Seaduse alusel ehk Viking Motors töötleb isikuandmeid Viking Motorsile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses).
 • Õigustatud huvi ehk Viking Motors töötleb isikuandmeid Viking Motorsi õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Viking Motors isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Viking Motorsi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Juhul kui Viking Motors vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Viking Motorsile edastamisest, siis on Viking Motorsil õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

 1. Millistel eesmärkidel Viking Motors isikuandmeid töötleb?

Viking Motors töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendibaasi haldamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Viking Motors lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Viking Motors kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Viking Motors enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

 1. Milliseid isikuandmeid Viking Motors töötleb?

Viking Motors kogub ja töötleb Viking Motorsi kaupluste ja Viking Motorsi veebilehtede külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

 • Viking Motorsilt kauba ostmisel või teenuse saamisel kogub ja töötleb Viking Motors lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikke andmeid (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, isikut tõendava dokumendi andmed, andmed Teie sõiduki kohta).
 • Viking Motorsi müügi- ja teenindussalongide külastamisel kogub ja töötleb Viking Motors isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
 • Viking Motorsile pöördumise edastamisel või Viking Motorsi veebilehtede ja sotsiaalmeedia kaudu päringute tegemisel ja teenuste tellimisel kogub ja töötleb Viking Motors vaid neid andmeid, mida edastate oma pöördumises (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed Teie sõiduki kohta ning muu teave, mida edastate). Viking Motors töötleb Teie poolt edastatud isikuandmeid ainult Teie päringu menetlemise ja päringule vastamise eesmärgil.
 • Viking Motorsi veebilehtede külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Viking Motorsile veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (näiteks IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
 • Viking Motorsisse tööle kandideerimisel töötleb Viking Motors Teie poolt CV-s ja muudes Teie poolt edastatud dokumentides avaldatud andmeid (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed Teie hariduse ja töökogemuse osas ning muud Teie poolt edastatud asjakohased andmed).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Viking Motors ainult juhul, kui Teiega on Viking Motors poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Viking Motors töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult. Viking Motorsil on õigus kontrollida Teie poolt edastatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida avalikust maksehäireregistrist Teie finantsilist usaldusväärsust või proovisõidulepingu sõlmimisel juhiloa kehtivust.

 1. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Viking Motors töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Viking Motorsi müügi- ja teenindussalongide ning veebilehtede külastamisel. Viking Motors töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Viking Motorsi ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • Sõidukite müügilepingud – 7 aastat arvates müügilepingu sõlmimisest.
 • Sõidukite teeninduslepingutega seotud andmed – kuni sõiduki või varuosa garantii tähtaja lõpuni olenevalt, kumb saabub viimasena.
 • Sõidukite proovisõidulepingud – 7 aastat arvates sõlmimisest
 • Viking Motorsi müügi- ja teenindussalongide videosalvestised – 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Viking Motorsi poolt lõpliku vastuse edastamisest.
 • Tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Viking Motorsi poole e-posti aadressil viking@vikingmotors.ee.

 1. Teie isikuandmete edastamine

Viking Motors võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Viking Motorsile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Viking Motorsilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Viking Motorsil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Viking Motorsi volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda pöördudes Viking Motorsi poole e-posti aadressil viking@vikingmotors.ee.

 1. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Viking Motors võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam Viking Motors otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või pöördudes Viking Motorsi poole e-posti aadressil viking@vikingmotors.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

 1. Videosalvestused

Viking Motorsi müügi- ja teenindussalongides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Viking Motors. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

 1. Isikuandmete töötlemine Viking Motorsi üritustel

 Viking Motorsil on Viking Motorsi poolt korraldavatel üritustel õigus teha üritust kajastavaid foto- ja videosalvestusi. Viking Motorsil on õigus kasutada ja avaldada üritustel tehtud salvestisi vastavalt oma äranägemisele mõõdukas ulatuses Viking Motorsi siseveebis, veebilehtedel, sotsiaalmeedias ja avalikus meedias. Juhul kui Te üritusel osalejana ei soovi, et Teie isikuandmeid töödeldakse eelnimetatud salvestistel, siis palume sellest teada anda üritusel salvestiste tegijale.

 1. Viking Motorsisse tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

 Viking Motorsisse tööle kandideerides töötleb Viking Motors kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast  sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Viking Motors võib kandideerija kohta saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võtab Viking Motors ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud nõusoleku soovitajaga ühendust võtta.

Kandideerimisega seotud isikuandmed ja dokumendid on kättesaadavad ainult selleks volitatud värbamisprotsessis osalevatele isikutele. Viking Motors säilitab valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija nõusolekul võib Viking Motors säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi.

 1. Kuidas Viking Motors Teie isikuandmeid kaitseb?

Viking Motors kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 1. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Viking Motorsilt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Viking Motorsile e-posti aadressil viking@vikingmotors.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Viking Motorsil on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Viking Motorsil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Viking Motorsil on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Viking Motorsil ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Viking Motors viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

 1. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Viking Motors rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 1. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 1. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehtede külastamisel võib Viking Motors koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Viking Motors töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

 1. Profileerimine

Viking Motors võib kasutada Teie tehingute statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Viking Motors ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

 1. Andmekaitsetingimuste muutmine

Viking Motorsil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Viking Motorsi veebilehel www.vikingmotors.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Viking Motorsi poole e-posti aadressil viking@vikingmotors.ee või Viking Motorsi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.